Main Page Sitemap

Trafikkontoret göteborg teknisk handbok


trafikkontoret göteborg teknisk handbok

trafikkontoret eller park- och naturförvaltningen når du oss bäst på nedanstående e-postadresser: Trafikkontoret: Park- och Naturförvaltningen: För att göra en felanmälan. Telefonnummer (Göteborgs Stads kontaktcenter). Trafikkontoret utvecklar, planerar, bygger och förvaltar stadens gator, gång- och cykelbanor, torg och offentliga rum för bästa rörlighet på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Hänvisningar till hela TH eller delar av TH ska undvikas. Avsteg från tre böjda borsås standard beskriven i TH får inte ske utan särskilt godkännande av trafikkontoret respektive park-och naturförvaltningen.

Sushi Yama - Uppsala, Uppsala län - Foursquare
Long Island Bar
Lunchmeny - Shanti Classic - shanti
Stockholm, S dert lje

Projekteringsdelen i Teknisk Handbok (TH) utgör ett hjälpmedel men ingen garanti för att uppnå en hög kvalitet i arbetet. Till innehåll, trafikkontorets webbplats, teknisk, handbok är ett stöd och anvisning för dig som är entreprenör och genomför trafiktekniska uppdrag åt trafikkontoret. Denna version av Teknisk Handbok, TH 2018:2, är daterad. Park- och naturförvaltningens uppgift är att underhålla, förnya och utveckla park- och naturområden samt gaturum i linje med politiska mål och beslut. TH är inte avsedd som en manual, den är avsedd för att ge anvisningar inom vissa områden och för vissa fall. Vid all planering och projektering förutsätts att konsulter, entreprenörer och utförare har tillräckliga kunskaper inom sitt fackområde för att utföra sitt uppdrag. Göteborgs stad kan ha - och har - egna tankar och anvisningar i många fall. Teknisk Handbok har sedan ersatt trafikkontorets trafiktekniska anvisningar (TTA) och trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisningar (TPU). Alla trafikkontorets och park- och naturförvaltningens utredningar, utformningsförslag och gestaltningar som tas fram behöver hålla en jämn och hög kvalitet i förhållande till uppställda mål. Lösningar behöver ofta tas fram med hänsyn till den specifika platsen och dess förutsättningar. 12 Projektering, här finns de anvisningar som gäller för projektering av anläggningsprojekt på allmän platsmark i Göteborgs Stad.


Sitemap