Main Page Sitemap

Italienska uppsala universitet


italienska uppsala universitet

uttrycka sig skriftligt på en högre stilnivå ha förmåga att kritiskt diskutera italiensk litteraturvetenskap ha avancerad förmåga att analysera texter i ett examensarbete ha visat att han/hon behärskar ett vetenskapligt arbetssätt (problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. You may also choose to study our second-cycle programme in English. Every term more than 700 students enroll in our courses. Efter avslutad kurs ska studenten: kunna redogöra för utmärkande drag i italienska akademiska texter, med avseende på funktion, disposition, stil, referenser.m. Efter avslutad kurs ska studenten: kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk eller litteratur eller kultur och samhälle kunna formulera relevanta frågeställningar och problem kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete. The Department is located at The English Park Campus - Centre for the Humanities. Akademiskt skrivande på italienska (7,5 hp).

Läsning och diskussion av skönlitterär och litteraturvetenskaplig text på italienska. Here students, teachers and researchers from a number of different disciplines create a dynamic study environment. Litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 hp). Kursen består av följande tre delkurser: Delkurs.

Behärska textuella, grammatiska och buss köpenhamn norrköping lexikala särdrag hos italienska texter på en högre stilnivå vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och italienskt språkbruk väl behärska mer komplexa strukturer i italienskan. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Du kan studera italienska från nybörjarnivå upp till avancerad nivå. När du fritextsöker efter utbildningar kan du sedan enkelt filtrera på Nivå: "högskola / universitet Intresse: "italienska". Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Examensarbete (15 hp ett examensarbete inom språk, litteratur eller kultur och samhälle redovisas normalt i form av en uppsats om 15-20 sidor på vårdad italienska. Under kursen behandlas det akademiska skrivandet som textgenre. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar. Examination, examination sker både skriftligt och muntligt. Kursen består av fyra delkurser: Italiensk grammatik I 9 hp, muntlig språkfärdighet 6 hp, text. Utbildningar i italienska på högskolor och universitet i Sverige.italienska uppsala universitet

Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte.
I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.
Kursen är en fristående kurs.
Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift, fördjupade kunskaper inom de områden som tidigare studerats, breddning av kunskaperna till ytterligare områden samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.
De romanska språken har en lång historia vid.


Sitemap