Main Page Sitemap

Sj köping örebro


sj köping örebro

riktning mot Frövi respektive Röjen (Ludvika). Statsutskottet enades om att föreslå, att svenska staten borde förbinda sig att under 15 år efter banans öppnande, därest årliga nettoinkomsten skulle understiga 129000 rdr bko, motsvarande 4 å ursprungliga anläggningskostnaden (3 1/4 milj. John sadlier var vid tiden för bolagets bildande skattkammarlord, parlamentsledamot, ordförande i en av de största aktiebankerna i London och aktad ledare av flera stora industriella företag. Bolaget kunde dock omöjligen föreställa sig, att de förluster, det i följd av en mans brott och bedrägerier lidit, skulle efterföljas av den ytterligare förlusten av den medverkan, staten ansett och säkert fortfarande ansåge ett stort allmännyttigt företag förtjänade, eller av dess i Statskontoret deponerade. Interimsbevis av den 15 december 1852 för aktieteckning i Royal Swedish Railway. VON hofsten till styrelseledamot.

Tågtider för Örebro C
Historik ÖKJ, Örebro - Köpings Järnväg, Köping - Hults

Svenska aktiebolaget för jernväg mellan Köping och Hult vilket för en tid av 40 år, räknat från den dag, då banan komme att öppnas för allmän trafik, tillförsäkrades av staten 5 å den beräknade anläggningskostnaden, rdr rmt, ävensom åtskilliga andra förmåner. Den ovannämnda lagsökningen var fortfarande överhängande, och det blev därför nödvändigt att upprätta en fullständig plan för anskaffande av medel till obligationsskuldens betalning eller ordnande på annat sätt. Watson förklarade, att arbetet sannolikt måste avstanna, så framt icke inom 20 dagar upplåtelse av jorden mellan Ålsäng och Arboga erhölles. Den ölls i Göteborg bolagsstämma, därvid utgivandet av preferensaktier beslöts. Största förtroendet hystes i detta avseende till en man, som inom det samhälle han tillhörde intog en hög och aktningsgivande ställning. Småningom med inskränkt arbetspersonal, skulle man tillhandahålla nödiga penningar men icke eljest.

Örebrohus 37
Konstnärer örebro län


Sitemap