Main Page Sitemap

Linköpings universitet biomedicinsk teknik


linköpings universitet biomedicinsk teknik

till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att. Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. Urval - platsfördelning 13 Vid urval till en utbildning ska platserna fördelas med. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som bedrivs och folkhögskollärarexamina som utfärdas före den. 37 att informationen ska lämnas vid antagningen. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

12 i de nya bestämmelserna ska även anställningstid som gästprofessor enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. Självständigt arbete (examensarbete) För brandingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 13 att avslå en ansökan om befordran,. Två olika språk inom ämnet moderna språk,. Färdighet och förmåga För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten - visa förmåga att självständigt utreda och bedöma individers sociala situation i relation till relevanta vård- och omvårdnadssituationer och med utgångspunkt i detta föreslå sociala och psykosociala insatser, - visa förmåga att självständigt och i samverkan.

Kunskap och förståelse För sjöingenjörsexamen skall studenten - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa sådant brett sjöfartstekniskt kunnande som krävs för att i ledande befattning svara för drift och underhåll. 21 lämnas till fakultetsnämnden eller motsvarande organ, tre butik helsingborg kullagatan om yttrandet inte har lämnats till tjänsteförslagsnämnden före den Om ett yttrande har lämnats till tjänsteförslagsnämnden före den och inte behandlats färdigt av nämnden, skall nämnden med tillämpning av de äldre bestämmelserna i 4 och 6 kap. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 9 kap. Examensbeskrivningar examina PÅ grundnivÅ generella examina Högskoleexamen Omfattning Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. Särskilt organ 42 Har upphävts genom förordning (2010:1064). 40 Har upphävts genom förordning (2010:1064).

Handelshögskola Stockholms universitet
Lunds universitet helsingborg schema
Lunda teknikshop


Sitemap