Main Page Sitemap

Luftkvalitet stockholm pm2 5


luftkvalitet stockholm pm2 5

and EN 14907:2005) through the development of the 2,3 m3/h sampler. Measurements are performed with samplers with inlet designs as specified in Annex A, operating at a nominal flow rate of 2,3 m3/h, over a nominal sampling period of. Måttliga (9-17 ug/m3 låga ( 9 ug/m3 pM2.5 anges som massan av partiklar med en diameter mindre än 2,5 m (1 m en tusendels millimeter). De normvärden som är svårast att klara gäller för dygnsmedelvärdet av både partiklar och kvävedioxid och avser korttidsexponering vid höga halter. Kartorna omfattar Östra Sveriges Luftvårdsförbunds område i Stockholms-, Södermanlands-, Gävleborgs- och Uppsala län. För en översiktskarta och beskrivning av mätstationerna,. The range of application of this European Standard is from approximately 1 g/m3 (i.e. However, this European Standard does not exclude the use of single-filter samplers.

Största bidraget kommer från förorenad luft som transporteras in från andra länder.
Lokala förbränningspartiklar från till exempel vägtrafikens avgaser har mycket liten massa och ger därför ett litet bidrag till halterna.
Particulate Matter.
5 /PM 10) and Nitrogen Dioxide (NO 2 ).

luftkvalitet stockholm pm2 5

Från hälsosynpunkt bör lägre haltnivåer än de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna nås och riksdagen har därför beslutat om miljökvalitetsmålet Frisk luft. Låga ( 36 ug/m3 prognos för hjärtat just nu lund Stockholms innerstadsgator. För PM10 är målvärdet för årsmedelvärde svårast att klara och för NO2 är målvärdet för timme svårast att klara i regionen. This European Standard does not give procedures for the demonstration of equivalence of other sampler types,.g. Measurement results are expressed in g/m3, where the volume of air is the volume at ambient conditions near the inlet at the time of sampling. Teckenförklaring, höga ( 60 ug/m3 ganska höga (48-60 ug/m3 måttliga (36-48 ug/m3).


Sitemap